ANKARA ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA ANAOKULLARININ

AMAÇLARI, ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞ İLKELERİ

1-  AMAÇLARI

 1. Çocukların eğitim, öğretim ve bakım sorumluluğunu ailelerle paylaşarak, çağdaş okul öncesi eğitim hizmetlerini sunmak,
 2. Çocukların motor, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil gelişimleri ile yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak için gereken çevresel koşulları sağlamak,
 3. Çocukları ilkokula hazırlamak,
 4. Çocukların; beslenme, uyku, öz bakım gibi alışkanlıkları doğru ve sağlıklı kazanmaları yanında, doğa sevgisi kazanmaları ve çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,
 5. Türkçelerini geliştirmek, problem çözme, düşünme ve karar verme becerilerini desteklemek,
 6. Okul ve aile arasındaki iletişimi desteklemek ve devam ettirmek,
 7. Ailelere ev içi destekleyici eğitim çalışmaları sunmak,
 8. Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğrencilerine ve akademik personeline gözlem, uygulama ve araştırma yapma olanakları sağlamaktır.

 

 • ÇALIŞMA İLKELERİ
 1. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilir.
 2. Çocukların; kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlanır.
 3. Çocukların motor, bilişsel, sosyal, duygusal ve dil gelişimleri ile yaratıcılıklarını destekleyecek eğitim ortamının hazırlanması sağlanır.
 4. Eğitim etkinlikleri düzenlenirken; çocukların yaşları, gelişim özellikleri, bireysel farklılıkları, ilgileri ve gereksinimleri ile okulun ve çevrenin olanakları dikkate alınır.
 5. Eğitim etkinlikleri; çocukların, sevgi, saygı, işbirliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma, paylaşma duygularını geliştirici veonlara özgüven kazandırıcı nitelikte hazırlanır ve uygulanır.
 6. Çocuğun gelişimi ve eğitim programı çocuğun yüksek yararı dikkate alınarak düzenli olarak değerlendirilir.
 7. Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit edilir ve planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate alınır.

 

 • ÇALIŞMA KURALLARI

Uygulama Anaokullarında;

 1. Tam gün eğitim yapılır.
 2. Çalışma saatleri 08.30-17.30 arasındadır.
 3. Uygulama Anaokulları hafta sonu ve resmi tatillerde kapalıdır.
 4. Sınıflarda bir öğretmen ve yardımcı öğretmen bulunur.
 5. Bakım ve onarım işlerinin rahatlıkla yapılabilmesi için, anaokulları yaz döneminde belirlenen süre içerisinde sadece çocuklara kapalıdır. Uygulama Anaokullarının kapalı olduğu sürede veliler ücret öderler.
 6. Kar, sis vb. olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara Valiliği emriyle okulların kapatılması kararı alındığında Uygulama Anaokulları da kapatılır.
 7. Fiziki koşullarda ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda ve bulaşıcı hastalık salgınlarında anaokulları kapatılır.
 8. Belirlenen dönemlerde Uygulama Anaokullarında müdür ve öğretmenlerin rotasyonu yapılır.

 

 • İŞLEYİŞ

4.1. KAYIT

Uygulama Anaokullarında kayıtlar ve hizmetler aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda yürütülür:

 1. Uygulama Anaokullarına başlama yaşı en az 36 aydır.
 2. Kayıt tarihleri her yıl ÖRSEMYönetim Kurulu’ nca belirlenir ve duyurulur.
 3. Kayıt işlemleri ön kayıt ve kesin kayıt olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.
 4. Ön kayıt tarihinin sona ermesi ile birlikte başvuru listesi ÖRSEM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve onaylanır. Kesin kayıt işlemleri Uygulama Anaokulları Müdürü/Sorumlusu tarafından ilan edilen tarihler arasında Anaokullarında yapılır.
 5. Kesin kayıt sırasında, kayıt evrakları ve çocuk tanıma formları aileler tarafından doldurularak Uygulama Anaokulları Müdürlüğü’ne teslim edilir.
 6. Ankara Üniversitesi personelinin kayıt taleplerinin Uygulama Anaokulları kontenjanını aşması durumunda ÖRSEM Yönetim Kurulu’nun onayı ile kura çekilir. Kura sonucu asıl ve yedek kayıt listeleri oluşturulur. Uygulama Anaokullarına kesin kayıt hakkı kazananlar, belirlenen kesin kayıt tarihinde istenen evrakları Uygulama Anaokulları Müdürlüğüne teslim ederler. Kesin kayıt tarihinde işlem yaptırmayanlar kayıt haklarını kaybederler.
 7. Uygulama Anaokullarına öğrenci yerleştirmelerde boş kontenjan dahilinde öncelik sırasına göre 1) Ankara Üniversitesi çalışanlar, 2)Diğer kamu kurum ve kuruluşları çalışanları, 3)Ankara Üniversitesi emeklileri, 4) Diğer kamu kurum ve kuruluşları emeklileri yararlanır.
 8. j) Ön kayıt başvurusunda bulunan Ankara Üniversitesi personeli müracaatlarının kontenjanı doldurmaması halinde ön kaydı alınan Ankara Üniversitesi çalışanı olmayan velilerin başvuruları ÖRSEM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.
 9. k) Ara dönem (31 Aralık tarihinden sonra) müracaatları, kontenjan, çocuğun yaşı ve gelişim özellikleri açısından Uygulama Anaokulları müdür/sorumlusu tarafından değerlendirmeye alınır. Değerlendirme sonucu ÖRSEM Yönetim Kuruluna sunulur ve uygun bulunan çocuğun kaydı yapılır.

1)  Uygulama Anaokullarına başlarken ebeveynleri tarafından özel eğitim gereksinimi olduğu bilgisi verilmeyen, ancak okula başladıktan sonra özel eğitim gereksinimi fark edilen çocukların bu durumu Uygulama Anaokulları Eğitim Komisyonu tarafından değerlendirilerek ÖRSEM Yönetim Kuruluna sunulur ve yönetim kurulu kararı uygulanır.

 1. Çocuğun Uygulama Anaokullarından ilişiğinin kesilmesi ve bir süre sonra tekrar kayıt yaptırılmak istenmesi durumunda, 4.3- İlişik Kesme ve Kayıt Dondurma maddesinde belirtilenler dışında, Uygulama Anaokulları kontenjanının uygun olması halinde kayıt yeniden yapılabilir. Ancak ilişik kesilen süreye ait ücretlerin ödenmesi zorunludur.

 

 

 • ÜCRETLER

Uygulama Anaokullarına kabul edilen çocuklar için uygulanacak ücretlere ilişkin hususlar aşağıda verilmiştir:

 1. Her yıl kayıt işlemleri başlamadan önce ÖRSEM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Uygulama Anaokulları ücretleri Rektörlüğe sunulur. Rektörlüğün onayı ile belirlenen ücret 15 Eylül itibariyle uygulamaya konulur. Rektörlük Makamı gerekli gördüğü hallerde Uygulama Anaokulları ücretinin azaltılmasına veya daha fazla arttırılmasına karar verebilir.
 2. Uygulama Anaokulları ücretleri kamu görevlilerinin yararlandıkları ek göstergelere göre belirlenir.
 3. Aylık ücretler peşin olarak alınır ve her ayın 15’i ile takip eden ayın 15’i arasındaki süreyi kapsar.
 4. Ankara Üniversitesi personeli olan veya dışarıdan kayıt yaptıran, iki ve üzeri çocuğu Uygulama Anaokullarına kayıtlı olan velilere, ikinci ve üzeri çocuk için % 40 kardeş indirimi uygulanır.
 5. Uygulama Anaokullarında çalışan personel çocukları için % 40 indirim yapılır.
 6. Ankara Üniversitesi öğrencilerine (lisans, lisansüstü ve Erasmus vb) ek gösterge ücretinden yararlanır.
 7. Ankara Üniversitesinde kadrolu olmayan, ancak belirli dönemlerde görevlendirmelerle üniversite bünyesinde mesai yapan ve akademik unvana sahip personel akademik personel ücretinden yararlanır.
 8. Ankara Üniversitesi sözleşmeli personeli ile yan kuruluşlarda (Ankara Üniversitesi’nin hizmet satın aldığı şirket çalışanları) çalışan personel idari personel ücretinden yararlanır.
 9. Ankara Üniversitesi mezunlarının çocuklarına Uygulama Anaokulu kayıtları için dışardan ücret üzerinden %10 indirim uygulanır. (ÖRSEM 15/11/2017 tarihli Tesisler Yönetim Kurulu kararı)
 10. Uygulama Anaokullarına kayıt yapıldığı tarihten itibaren çocuğun okulla ilişkisi kesilene kadar aylık ücretleri tam olarak alınır. Aylık ücretler hastalık, seyahat, izin, bulaşıcı hastalıklar, aşırı soğuklar, yaz tatili, resmi tatiller ve tadilat gibi zorunlu nedenlerle çocuğun gelmemesi durumunda iade edilmez veya başka bir aya devredilmez ( 4.3- İlişik Kesme ve Kayıt Dondurma maddesindeki kayıt dondurma başlığının altındaki (d) bendi saklı kalmak koşuluyla).
 11. Uygulama Anaokullarına kayıt yaptırdıktan sonra çocuğun kaydının bir ay dolmadan alınması durumunda, çocuğun Anaokullarına kaydının yapıldığı günden kayıt sildirme dilekçesi verildiği güne kadar olan gün sayısı göz önüne alınarak, günlük hesaplama ile belirlenecek ücret düşünüldükten sonra kalan kısım iade edilir.
 12. Uygulama Anaokulları eğitim programı kapsamında yer alan sosyal aktivite (gezi, tiyatro, servis ücretleri vb) gibi özel harcamalar veli tarafından karşılanır.
 13. Uygulama Anaokulları, kapasitesinin %3’ ünü geçmeyecek oranda şehit ve malûl gazi çocuklarına öncelik verilir. Eğitim hizmeti ücreti alınmaz. (15.11.2017 tarihli Tesisler Yönetim Kurulu kararı)
 14. Özel durumu olan öğrencilerin ÖRSEM Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Personel ücretinden yararlanır. (ÖRSEM 06/01/2018 tarihli Tesisler Yönetim Kurulu kararı)

 

4.3.  İLİŞİK KESME VE KAYIT DONDURMA

İlişik Kesme:  Uygulama Anaokullarından ilişik kesme işlemleri aşağıda belirtilen hükümler doğrultusunda yapılır:

 1. İlişik kesmek isteyen veli, bu talebini en az 15 gün önce Uygulama Anaokulları Müdürüne/Sorumlusuna yazılı dilekçe ile bildirmek durumundadır. Geçmişe dönük tüm aylık ödemelerin yapılmış olması ve ayrılma belgesinin onaylanması ile çocuğun ilişiği kesilmiş olur. İlişik kesme işlemi tamamlandıktan sonra geriye dönük ücret iadesi yapılmaz. Veliler Uygulama Anaokulları Müdürlüğü’ne bilgi vermek ve belgelemek koşulu ile yasal izinli bulundukları sürede çocuklarını geçici olarak Anaokullarına göndermeyebilirler, ancak bu sürede ücret yatırmak zorundadırlar.
 2. Aşağıda belirtilen özel durumlarda, Uygulama Anaokullarından ilişik kesme işlemi ÖRSEM Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır:
 • Ankara Üniversitesi personeli olan velinin herhangi bir nedenle Ankara Üniversitesindeki görevinden ayrılması durumunda, görevinden ayrıldığı tarihten itibaren Ankara Üniversitesi personeli olmayan velilere uygulanan ücret uygulanır.
 • Aylık ücretin iki ay üst üste ödenmemesi / iki aydan fazla borcunun olması/ödemelerin düzensiz yapılması durumunda veli, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yazılı olarak uyarılır. İkinci uyarıdan sonraki ilk ayda borcun ödenmemesi halinde ilişik kesilir. Veliye ait borcun tahsili için kanuni faizleri ile birlikte Üniversitemizin ilgili birimi tarafından yasal yollara başvurulur.
 • Uygulama Anaokullarına kabulde esas olan bilgiler ve belgelerde gerçek dışı beyanın olduğunun tespiti durumunda ilişiği kesilir.
 • Uygulama Anaokullarının işleyiş ve çalışma ilkelerine velinin uymaması durumunda çocuğun ilişiği kesilir.

Kayıt Dondurma:  Uygulama Anaokulları çocuklarının kayıtları aşağıda belirtilen durumlarda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından dondurulur:

 1. Velinin yurt dışında veya yurt içinde geçici veya sürekli olarak görevlendirilmesi,
 2. Devlet hastanesinden alınan heyet raporu ile çocuğun Uygulama Anaokuluna devam etmesini engelleyen hastalığının/ sürekli bir hastalığının tespit edilmesi durumunda (14.02.2018 tarihli Tesisler Yönetim Kurulu kararı)
 3. Mazeretlerin resmi olarak belgelenmesi koşuluyla anaokulları ücreti ödenmeksizin çocuğun kaydı en fazla iki ay süre ile saklı tutulur. Bu sürenin uzaması durumunda ailenin seçimine göre çocuğun kaydı ya tamamen silinir ya da yarım aidat ödeme koşuluyla en fazla altı ay süre ile dondurulur.
 4. Sadece yaz döneminde (15 Haziran – 15 Eylül) velinin isteği doğrultusunda bir defada kullanılmak üzere bir ay ücret ödemeden çocuğun kaydının dondurulmasına izin verilir.

 

 • ÖZEL DURUMLAR

Uygulama Anaokullarında hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan özel durumlara ilişkin aşağıdaki hükümler uygulanır:

 1. Bulaşıcı çocuk hastalıklarında, hastalık şikâyetleri ve bulaşma süresi geçene kadar hasta çocuk anaokullarına kabul edilmez. Veli hastalık durumunda Anaokulları Müdürünü bilgilendirmek durumundadır. Hasta çocuk doktorun ” Uygulama Anaokullarına devamında sakınca yoktur” raporundan sonra Uygulama Anaokullarına devam edebilir.
 2. Veliler, iletişim bilgilerindeki değişiklikleri Uygulama Anaokulları Müdürüne/Sorumlusuna bildirmekle sorumludurlar.
 3. Veli, çalışma statüsünde bir değişiklik olması halinde (yükselme, kadro değişikliği, görevden ayrılma vb.) bu değişikliği Uygulama Anaokulları Müdürüne/Sorumlusuna bildirmekle sorumlu olup, okul ücreti velinin yeni konumuna göre Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılandırılır.
 4. Uygulama Anaokullarında çocuklara ve ailelerine yönelik yapılacak bilimsel araştırma niteliğindeki çalışmalar için veli onayı alınması zorunludur. Veli tarafından onay verilmeyen çalışmalarda çocuğun ses, görüntü kayıtlarının ve kişisel bilgilerinin alınmasına izin verilmez.
 5. Uygulama Anaokulları Müdürü/Sorumlusu, çalışan personelin, zorunlu haller dışında kendi çocuğuna öğretmenlik ya da yardımcı öğretmenlik yapmamasına özen gösterir.

 

 • ÇOCUKLARIN TESLİM ONAYI

Çocuklar yasal olarak bir durum belirtmediği sürece Uygulama Anaokullarına annesi veya babası tarafından teslim edilir ve alınır. Bunun mümkün olmadığı hallerde çocuğu Uygulama Anaokuluna getirip götürecek kişinin nüfus cüzdanı fotokopisinin ekli olduğu veli dilekçesi alınır.

 

 • İZİN

Uygulama Anaokullarına devam eden çocuklara velisinin sözlü veya yazılı isteği üzerine Anaokulları Müdürü/Sorumlusu tarafından izin verilir. Ancak çocukların izinli olduğu gün,  hafta ve aylarda ücret tam alınır.