topluluk resmi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1.Bu yönerge, Ankara Üniversitesi öğrencilerinin eğitim-öğretim dışında kalan zamanlarını değerlendirerek sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında oluşturacakları “Ankara Üniversitesi Öğrenci Topluluğu” tanımlı toplulukların kuruluş, işleyiş ve yapacakları etkinliklere ilişkin usul ve esasları düzenler.

Kapsam

Madde 2.Bu yönerge, Ankara Üniversitesi’nin etkinlikte bulunan ya da yeni kurulacak olan öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin ilkeleri kapsar.

Dayanak

Madde 3.Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. ve 47. maddeleri uyarınca ve 3 Şubat 1984 tarih ve 18301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4.Bu Yönergede geçen;

Aday Topluluk: Kurulma amacıyla başvurusu yapılan henüz kuruluşu onaylanmamış öğrenci topluluğunu,

Akademik Birim: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

Akademik Birim Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının yönetim kurullarını,

Akademik Danışman: Ankara Üniversitesi SKS Daire Başkanlığında kurulmuş ya da kurulacak olan topluluklardan birisinin sorumlusu olan Ankara Üniversitesi’nin kadrolu öğretim elemanını,

Komisyon: Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında oluşturulan Öğrenci Toplulukları Komisyonunu,

Öğrenci: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıtlı önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini,

Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

SKS Daire Başkanlığı: Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,

Topluluk: Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte, enstitü, devlet konservatuvarı, yüksekokul ve meslek yüksekokulları öğrencileri tarafından SKS Daire Başkanlığında kurulan ya da kurulması önerilen öğrenci topluluğunu,

Topluluk Yönergesi: İlgili yasal düzenlemelere ve bu yönergeye uygun olarak Ankara Üniversitesi’nde öğrenci topluluğunun kuruluş ve işleyişiyle ilgili ilkeleri kapsamak üzere hazırlanacak yönergeyi,

Üniversite: Ankara Üniversitesi’ni,

belirtir.                   

Öğrenci Toplulukları Komisyonunun Oluşturulması

Madde 5.  Komisyon ilgili Rektör Yardımcısı Başkanlığında, SKS Koordinatörü, SKS Daire Başkanı, Ankara Üniversitesi Kültür Sanat işleriyle görevlendirilen öğretim üyesi, SKS Daire Başkanlığı Kültür Şube Müdürü, Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi Temsilcisi, Rektör tarafından atanacak spor, çevre, fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında çalışan beş öğretim elemanından oluşur. Komisyonun eşgüdümünü ve yazmanlığını Kültür Şube Müdürlüğü yapar. Komisyonun akademik danışman üyeleri ile Öğrenci Konseyi Temsilcisinin görev süresi bir yıldır, bu süre sona erdiğinde Rektör tarafından yeniden atanabilirler.”

Öğrenci Toplulukları Komisyonunun Görevleri

Madde 6. Ankara Üniversitesinde öğrenci topluluklarının kurulması, işleyişi ve denetlenmesi konusunda tam yetkili olan Komisyon, aşağıda belirtilen görevleri yürütür:

 1. Aday toplulukların başvurularını bu yönerge kapsamında inceleyerek kabul etmek,
 2. Adaylık sürecini tamamlamış olan toplulukların asaletini bu yönerge doğrultusunda onaylamak,
 3. Toplulukların yönergelerini ve çalışma raporlarını inceleyerek bu yönerge hükümlerine göre etkinliklerini denetlemek ve değerlendirmek,
 4. Kurulmuş veya kurulacak olan toplulukların yönetim kurulunu ve akademik danışmanını gerekli durumlarda toplantıya çağırmak,
 5. Kurulmuş veya kurulacak olan topluluk yönergelerinin, Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesine uygun hale getirilmesini sağlamak,
 6. Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi değişikliklerine karar vermek ve SKS Daire Başkanlığı aracılığıyla Rektörlüğe sunmak.

Topluluğun Kurulması İçin Başvuru Biçimi

Madde 7. (1)   Ankara Üniversitesi Öğrenci Topluluğunun kurulabilmesi için en az üç akademik birimin öğrencileri, gerekli sayı ve koşulları yerine getirerek akademik danışmanlarının onayladığı dilekçe ile SKS Daire Başkanlığına başvururlar. Başvuru, Komisyonca görüşülerek karara bağlanır. Komisyonca başvurusu uygun görülen topluluklar, aday topluluk statüsü kazanır. Adaylık sürecini tamamlamış ve asaleti onaylanmış topluluklar, Ankara Üniversitesi Öğrenci Topluluğu olarak kurulmuş olur. Bir öğrenci topluluğu, Üniversitenin tüm öğrencilerine açıktır. İlgili akademik birimlerde çalışmalarını yürüten aynı amaç ve kapsamdaki gruplar, başvuruları halinde Ankara Üniversitesi Öğrenci Topluluğu olarak kurulmuş olan bir toplulukta alt birim olarak yer alabilirler. Topluluklara, Ankara Üniversitesi dışından üye kabul edilmez. Toplulukların kurulması için başvuru her eğitim-öğretim yılında Ekim-Kasım ve Şubat-Mart aylarında dilekçe ile yapılır.

 (2) Başvuru dilekçesi ekinde;

 1. a) Aday topluluğun adı, varsa kısa adı, adresi, varsa logosu,
 2. b) Kurulma gerekçesi,
 3. c) Akademik danışmanın kimlik bilgileri,
 4. d) Topluluğun kurulması için gerekli en az 15 kişiden oluşan topluluk kurucu üye listesi (topluluğa üye olacak öğrencilerin numarası, adı soyadı, fotoğrafı, fakülte/enstitü/devlet konservatuvarı/yüksekokul/meslek yüksekokulu/bölüm/anabilim dalı anasanat dalı/program ve iletişim bilgileri),
 5. e) Topluluk yönergesi,

yer almalıdır.

(3) Kurulmasına karar verilen ve bir yıllık adaylık süreci başlayan topluluk, en geç bir ay içinde akademik danışmanın gözetim, denetim ve sorumluluğunda kurullarını oluşturarak, kurul üyelerinin kimlik ve iletişim bilgilerini SKS Daire Başkanlığına bildirir. Bu bildirim yapılmadığı takdirde, topluluk kurulmamış sayılır.

(4) Aynı kapsam ve isim altında topluluk kurulamaz.

(5) Yönergeye uygun olarak etkinliklerini yürüten ve bir yıl içerisinde en az iki etkinlik gerçekleştirerek adaylık sürecini tamamlayan topluluk, asaletinin onaylanması amacıyla en geç bir ay içerisinde SKS Daire Başkanlığına başvurur. Bir aylık sürede gerekli başvuruyu yapmadığı taktirde, bu hakkını kaybeder ve etkinlikleri sona erer.

 

Akademik Danışmanların Görev ve Sorumlulukları

Madde8. (1) Topluluklar, kuruluş aşamasında, kendilerine en az bir akademik danışman belirlemek zorundadırlar.

(2) Akademik danışman, Ankara Üniversitesi’nin kadrolu öğretim elemanları arasından belirlenir.

(3) Topluluğun akademik danışmanlığından çeşitli nedenlerle ayrılan/ayrılmak isteyen öğretim elemanının, yazılı olarak SKS Daire Başkanlığına başvurması gerekir. Topluluk tarafından en geç 15 gün içinde yeni akademik danışman belirlenerek bilgileri SKS Daire Başkanlığına bildirilir. Bir topluluk akademik danışmansız kalır ve yeni danışman atanamazsa, etkinliklerini devam ettiremez.

(4) Topluluklar, her türlü etkinlikleri için öncelikle akademik danışmanın onayını almak zorundadırlar. Her türlü etkinlik, akademik danışmanın bilgisi, gözetimi ve sorumluluğu altında yürütülür.

(5) Akademik danışmanlar, topluluk yönergesine uygun olarak yaptıkları etkinliklere ilişkin her eğitim-öğretim yılının sonunda SKS Daire Başkanlığına yazılı olarak bilgi verirler.

Toplulukların İşleyişi

Topluluk Yönergesinin Hazırlanması

Madde 9. (1) Topluluklar, kuruluş başvurusu yapmadan önce kendi yönergelerini hazırlamak zorundadırlar. Toplulukların yönergeleri Ankara Üniversitesi Öğrenci Toplulukları yönergesine aykırı olamaz.

(2) Topluluk yönergelerinde;

 1. a) Topluluğun adı, varsa kısa adı, iletişim adresi, varsa logosu, akademik danışmanı ve kurulduğu tarih (yeni kurulan toplulukların kuruluş tarihi Komisyon onay tarihidir),
 2. b) Topluluğun amacı ve amaca yönelik yapılması düşünülen etkinlikler,
 3. c) Üye olma, üyelikten çıkma ve üyelikten çıkarma,
 4. d) Topluluk yönetim organlarının seçimi, görev ve yetkileri,
 5. e) Topluluk yönergesinin nasıl değiştirileceği,

belirtilir.

 

Topluluğun Adı,  Logosu ve İletişim Bilgileri

Madde10. (1) Topluluğun adı, amacını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Üniversite veya ilgili Akademik Birim adları, toplulukların adlarında ve/veya logolarında kullanılabilir; ancak bu, topluluğun yaptığı etkinliklerle Üniversitenin veya ilgili Akademik Birimin yasal ve malî bir yükümlülük alacağı anlamına gelmez. Din, dil, ırk, etnik köken, bölge ve diğer ayrımcılık içeren içerik ve amaçlarla topluluk kurulamaz.

(2) Topluluğun iletişim bilgilerinde değişiklik olması halinde bu değişiklik onbeş gün içinde SKS Daire Başkanlığına bildirilir.

 

Toplulukların Amacı ve Amaca Yönelik Yapılması Tasarlanan Etkinlikler

Madde11. Toplulukların amacı ve düzenleyecekleri etkinlikler, öğrencilerin kişisel, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerine katkı getirecek biçimde düzenlenmelidir.

Topluluklara Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde12. (1) Ankara Üniversitesine kayıtlı her öğrenci, topluluklara üye olabilir. Topluluk yönergesini kabul eden ve üye olma koşullarını sağlayan öğrencilerin üyeliğe kabulü, topluluk yönetim kurulu kararıyla ve üye kayıt defterine işlenmesiyle kesinleşir.

(2) Ankara Üniversitesine kayıtlı bir öğrenci, birden fazla topluluğa üye olabilir ancak, birden fazla topluluğun yönetim kurulunda yer alamaz.

(3) Topluluk yönetim kurulunda görev alan öğrencinin mezun olması, öğrencilik hakkının sona ermesi, kendi isteğiyle görevden ayrılması veya başka nedenlerle ayrılmak durumunda kalması halinde, topluluk yönetim kurulu tarafından, yerine, ayrılan üyenin görev süresi ile sınırlı kalmak üzere yedek üye görevlendirilir.

(4) Topluluk üyesi öğrenci, istediği zaman, topluluk yönetim kuruluna vereceği bir dilekçe ile üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılan bir öğrenci, üye olma koşulunu taşıması durumunda yeniden topluluk üyesi olabilir.

(5) Topluluğun amaçları dışında etkinlikte bulunan üyeler, akademik danışman ve topluluk yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılabilir.

Toplulukların Yönetim Organları

Madde13.  Toplulukların Yönetim Organları;

 1. a) Topluluk Genel Kurulu,
 2. b) Topluluk Yönetim Kurulu’ndan,

oluşur.

Topluluk Genel Kurulu

Madde14. (1) Topluluğun en yetkili karar organı olup, topluluğa kayıtlı üyelerden oluşur.

(2) Yılda en az iki kez toplanır. Genel kurul, varsa yönetim kurulu başkanı tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve iki yazmanın seçilmesiyle çalışmalarına başlar. Toplantılar, üyelerin salt çoğunluğu ile yapılır. Salt çoğunluğun sağlanamadığı durumlarda, ikinci toplantıda bu koşul aranmaz; kararlar, katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

(3) Genel Kurul, Yönetim Kurulu’nun önerisiyle veya üyelerin en az 1/3’ünün isteğiyle olağanüstü toplanır. Toplantı, en geç bir hafta öncesinden üyelere duyurulur.

(4) Genel Kurulun görev ve yetkileri;

 1. a) Her öğretim yılının başlamasından itibaren en geç dört hafta içerisinde toplanarak Yönetim Kurulunu ve yedek üyeleri seçmek,
 2. b) Topluluk yönergesini ve değişiklikleri görüşerek karara bağlamak,
 3. c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan etkinlik programını ve etkinlik raporunu görüşerek karara bağlamak.

Topluluk Yönetim Kurulu

Madde15. (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla seçilen en az beş, en fazla yedi asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, ilk toplantısında başkan, başkan yardımcısı/yardımcılarını ve yazmanı seçer. Başkan, topluluğun her türlü karar ve yürütme işinden sorumludur. Başkanın ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu süre sona erdiğinde yeniden Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilebilirler. Mezun olmuş ya da herhangi bir nedenle Yönetim Kurulundan ayrılmak durumunda kalan bir öğrencinin yerine Yönetim Kurulu yedek üyeyi göreve çağırır. Yeni oluşan Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev dağılımı yapar.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanmak zorundadır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

(4) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri;

 1. a) Yönetim Kurulu, başkanın sorumluluğunda ve akademik danışmanın gözetiminde etkinliklerini yürütür.
 2. b) Yasal düzenlemelerde ve topluluk yönergesinde belirtilen görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
 3. c) Genel Kurul toplantılarının duyurulması ve düzenlenmesinde görev alır.
 4. d) Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarma işlemlerini yürütür ve güncellenmiş üye listelerini SKS Daire Başkanlığına bildirir.
 5. e) Akademik danışmanın onayı ile topluluk etkinliklerinin düzenlenmesinde gerekli izinleri alır. Gerekli izinleri almadığı halde, etkinlik düzenleyen ve/veya etkinlik duyurusu yapan topluluğun etkinlikleri sona erdirilir.
 6. f) Her eğitim-öğretim yılının sonunda topluluğun yıllık etkinlik raporunu bir ay içinde hazırlayarak Genel Kurula ve SKS Daire Başkanlığına sunar. Bu koşulları yerine getirmeyen topluluğun etkinliklerine son verilir.
 7. g) Yönetim Kurulu, kararları karar defterine kaydedilir. Karar defterine işlenmeyen kararların geçerliliği yoktur.

 

Toplulukların Çalışma İlke ve Esasları

Madde16.

 • Öğrenci toplulukları, her yıl akademik takvimin başlamasını izleyen dört hafta içerisinde olağan genel kurul toplantılarını yaparak yönetim organlarını oluştururlar ve SKS Daire Başkanlığına sunarlar.
 • Topluluklar, etkinliklerini ve bunlara ilişkin her türlü yazılı ve görsel materyali akademik danışmanın imza ve onayını alarak, bir dilekçe ile SKS Daire Başkanlığına bildirirler.
 • Kurulan ve aday öğrenci toplulukları malî destek gerektiren etkinliklere yönelik Ankara Üniversitesi SKS Daire Başkanlığının Öğrenci Etkinlikleri İçin Sağlayacağı Destekler İçin İlkeleri de dikkate alarak en az bir ay önceden ilgili akademik birime başvurulmalı, mali desteğe ilişkin ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı Rektörlük aracılığıyla SKS Daire Başkanlığına bildirilmelidir.
 • Topluluklar Yönetim Kurulu karar defteri, üye kayıt defteri, demirbaş defteri ve gerekli evrakların tutulmasından ve her türlü resmi yazışma, yazılı/görsel belge ve tutanakların korunmasından sorumludur. Karar defteri, üye kayıt defteri ve demirbaş defteri SKS Daire Başkanlığı tarafından onaylı olmalıdır.Evrak ve/veya belgeler, Komisyonun denetimine açık olmalıdır.
 • Zorunlu nedenler dışında, yıl içerisinde herhangi bir etkinlik yapmayan ve bu durumu SKS Daire Başkanlığına bildirmeyen topluluklar kendiliğinden kapanır.
 • Toplulukların Yönetim Kurulu üyelerinde meydana gelen değişiklikler en geç 15 gün içerisinde SKS Daire Başkanlığına bildirilir.
 • Çalışma ve etkinliklerini yasal düzenlemelere, Üniversitenin yönerge/genelge ve kurullarının kararlarına, bu yönergeye ve toplulukların kendi yönergesine uygun olarak yürütürler.
 • Topluluklar, Üniversitenin hedefleri ile uyumlu çalışırlar.
 • Alkol ve tütün ürünleri ile üzerinde sağlığa zararlı ve tehlikeli olduğu belirtilen her türlü maddeyi özendirici ve insan sağlığına zararlı ürünleri öne çıkaracak etkinliklerde bulunamazlar.
 • Üniversitenin olanaklarından yararlanırken aynı zamanda bu olanakların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği şekilde geliştirilmesine katkıda bulunurlar.
 • Üniversitenin fiziksel ortamına veya eğitim-öğretim etkinliklerine zarar verecek etkinliklerde bulunamazlar.
 • Din, dil, ırk, etnik köken, bölge ve diğer ayrımcılık içeren ve ayrımcılığı özendiren etkinlikler yapamazlar.
 • Topluluklar, ortak etkinliklerinde ve işbirliği alanlarında bir topluluk  lehine herhangi bir hiyerarşi yaratamaz ve diğer toplulukların alanlarına giren etkinliklerde bulunamazlar.
 • Topluluklar ticari etkinliklerde bulunamaz, aidat, bağış veya sponsorluk adı altında para toplayamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamaz ve malî kaynak yaratamazlar.
 • Siyasi partilerle maddi ve hukuki bir bağ kuramazlar.

Topluluklara Yapılacak Destekler

Madde17. (1) Topluluğun amacına uygun olmayan etkinlikler destek kapsamı dışındadır.

(2) Gerçekleştireceği etkinlik ile Üniversiteyi temsil edecek olan topluluklar, ulaşım, barınma, yemek, malzeme vb.  giderleri kapsamında destek başvurusu yapabilirler.

(3) Destekten yararlanmak isteyen topluluğun, ev sahibi kuruluş tarafından topluluk adına gönderilmiş davet yazısı ve basılı etkinlik programıyla (afiş, poster, web sayfası çıktısı vb) başvurması durumunda SKS Daire Başkanlığı bütçe olanaklarını göz önünde bulundurarak destekle ilgili kararını verir.

Yürürlük

Madde18. (1) Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

(2) Bu Yönergenin Senatoda kabul edilmesiyle halen uygulanmakta olan Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 19. Bu Yönerge Ankara Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Geçici Madde

Madde 20. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte SKS Daire Başkanlığında kurulmuş olan  öğrenci toplulukları,  2014 Şubat ayına kadar akademik danışmanlarını belirleyip, yönergelerini ve çalışma raporlarını bu yönergeye uygun hale getirerek SKS Daire Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.